عنوان المقالة:Amélioration des performances thermo-énergétiques d'un échangeur de chaleur à microcanaux
عبدالقادر بلحاج | Abdelkadir Belhadj | 2759
نوع النشر
مؤتمر علمي
المؤلفون بالعربي
A Belhadj, R Saim
تاريخ النشر
03/02/2016
الناشر
Conférence Nationale CFD & Tech 2016Centre de Recherche Nucléaire de Draria Alger 02-03 mai 2016
رابط خارجي
http://www.cfd-tech-2016.dz/index.php/fr/communications/
الكلمات المفتاحية
Microchannels , CFD, Forced convection
رجوع